ZAKRES USŁUG
Specyfikacja świadczonych usług
W ramach posiadanych kompetencji sektorowych (ICT) świadczymy wymienione poniżej usługi
 • Badanie innowacyjności przedsiębiorstwa lub instytucji
 • Audyty technologiczne z zakresu ICT i energetyki rozproszonej
 • Doradztwo w zakresie wdrażania innowacji
 • Przygotowywanie biznesplanu
 • Przygotowywanie studium wykonalności
 • Zarządzanie w imieniu Klienta projektem lub przedsięwzięciem o charakterze projektowym
 • Zarządzanie w imieniu Klienta projektem finansowanymi z funduszy strukturalnych, funduszy UE i innych funduszy o charakterze publicznym
 • Przygotowanie opisu technicznego produktu lub usługi (na potrzeby SIWZ)
 • Konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji procedur przetargowych
 • Przygotowywanie opisu projektu, wniosku projektowego (o dofinansowanie)
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej zarówno dla sektora prywatnego jak i samorządów terytorialnych
 • Sporządzanie dokumentów o charakterze strategicznym z obszaru ICT
 • Przygotowywanie analiz finansowych i ekonomicznych
 • Wykonywanie kompleksowych analiz z obszaru ICT
 • Doradztwo w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i administracji publicznej

Właścicielem firmy jest dr inż. Jarosław Tworóg

©2006-2017 Consulnet Jarosław Tworóg, Wszystkie prawa zastrzeżone